Súťaž: Divine fashion store + Harnessky

Podrobné pravidlá súťaže na instagramovom profile Divine.fashion_store a Harnessky

1. Zá­kladné in­for­má­cie

1.1 Vyhlasovateľ sú­ťaže je:

 • Henrieta Výbohová, Dráhy 2857/4, 96301 Krupina, IČO: 46864665, (ďa­lej len „vyhlasovateľ“).
 • Brandino s.r.o. so sídlom: Pivovarská 77, 95145 Horné Lefantovce, IČO: 52847349 , Slovensko,  Zapísaná v registri Okr. súd Nitra, odd. Sro, vl. č. 50113/N, (ďa­lej len „vyhlasovateľ“) ako pre­vádz­ko­va­te­ľ internetového obchodu harnessky.sk.

1.2 Ná­zov sú­ťaží je „SÚŤAŽ“ (ďa­lej aj ako „sú­ťaž“).

1.3 Sú­ťaže sa konajú v ob­dobí, ktoré je uvedené v konkrétnom statuse pri konkrétnej súťaži.

1.4 Sú­ťaž nie je spon­zo­ro­vaná, odo­brená ani ria­dená spo­loč­nos­ťou Ins­ta­gram a nemá s ňou žia­den vzťah. Ins­ta­gram nemá voči sú­ťa­žia­cemu žiadne zá­väzky.

1.5 Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.

2. Sú­ťa­žiaci

2.1 Sú­ťa­žia­cim sa stáva fy­zická osoba s trva­lým byd­lis­kom alebo dl­ho­do­bým po­by­tom na území Slo­ven­skej re­pub­liky, ktorá sa za­pojí do sú­ťaže na ins­ta­gra­mo­vej stránke https://www.instagram.com/divine.fashion_store/ a https://www.instagram.com/harnessky.sk/ v ter­míne určenom v konkrétnom statuse pri konkrétnej súťaži, označí člo­veka alebo ľudí do ko­men­tára pod sú­ťažnou fo­to­gra­fiou a za­čne sle­do­vať označený ins­ta­gra­mový účet alebo účty.

2.2 Sú­ťaže sa môžu zú­čast­niť iba osoby star­šie ako 15 ro­kov.

2.3 Zo sú­ťaže sú vy­lú­čení za­mest­nanci vyhlasovateľa a im blízke osoby v zmysle usta­no­ve­nia § 116 zá­kona č. 40/1964 Zb. Ob­čian­sky zá­kon­ník v znení ne­skor­ších pred­pi­sov.

2.4 Vy­hlá­se­nie sú­ťaže bude zve­rej­nené na ins­ta­gra­mo­vej stránke https://www.instagram.com/divine.fashion_store/, a to v konkrétny dátum, ktorý je uvedený pod konkrétnou súťažou.

3. Pra­vidlá sú­ťaže

3.1 Každý sú­ťa­žiaci pri­dá pod sú­ťažný prís­pe­vok ko­men­tá­r s dvoma ozna­če­nými oso­bami.

3.2 Súťažiaci má nárok iba na cenu, ktorá je spomínaná v rámci danej súťaže.

3.3 Zo súťaže je vylúčený ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

3.4 Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.

3.5 Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

3.6 Vyhlasovateľ si vy­hra­dzuje právo vy­lú­čiť zo sú­ťaže ko­men­táre, ktoré:

 • zjavne ne­majú ni­jakú sú­vis­losť so sú­ťaž­ným prís­pev­kom,
 • ob­sa­hujú vul­ga­rizmy alebo iné slovné spo­je­nia, ktoré sú v roz­pore so vše­obecne ak­cep­to­va­teľ­nou spo­lo­čen­skou mo­rál­kou a eti­kou,
 • ob­sa­hujú vy­hrá­ža­nie a/alebo iné po­dobné slovné útoky vrá­tane klam­li­vých in­for­má­cií o inej osobe,
 • pod­ne­cujú k ne­ná­visti na zá­klade po­hla­via, rasy, farby pleti, ja­zyka, viery a ná­bo­žen­stva, po­li­tic­kého či iného zmýš­ľa­nia, ná­rod­ného alebo so­ciál­neho pô­vodu, prí­sluš­nosti k ná­rod­nosti alebo k et­nic­kej sku­pine,
 • pro­pa­gujú ná­vy­kové látky alebo zľah­čujú ná­sledky ich uží­va­nia,
 • ohro­zujú fy­zický, psy­chický a/alebo mo­rálny vý­vin ma­lo­le­tých,
 • na­vá­dzajú iné osoby na ne­mo­rálne ko­na­nie alebo na ko­na­nie, ktoré je v roz­pore so vše­obecne zá­väz­nými práv­nymi pred­pismi plat­nými v Slo­ven­skej re­pub­like,
 • sú v roz­pore s tý­mito pra­vid­lami a/alebo so vše­obecne zá­väz­nými práv­nymi pred­pismi plat­nými v Slo­ven­skej re­pub­like,
 • or­ga­ni­zá­tor po­súdi ako ne­vhodné na zve­rej­ne­nie.

3.7 Vý­her­co­via sú­ťaže budú ur­čení lo­so­va­ním spo­me­dzi všet­kých sú­ťa­žia­cich za­po­je­ných do sú­ťaže.

4. Vy­hlá­se­nie vý­her­cov a odo­vzdá­va­nie vý­hier

4.1 Vý­herca získava ceny, ktoré sú zaradené do konkrétnej súťaže.

4.2 Vyhlasovateľ vy­koná vy­hlá­se­nie vý­hercu zve­rej­ne­ním úda­jov vý­hercu v ano­ny­mi­zo­va­nej forme v poste ins­ta­gra­mo­vej stránky https://www.instagram.com/divine.fashion_store/.

4.3 Vý­herca nie je opráv­nený po­stú­piť cenu inej osobe; tým však nie je ob­me­dzené jeho opráv­ne­nie vý­hru da­ro­vať po­tom, ako ju na­do­budne.

4.4 Do­ru­če­nie vý­hry sa bude re­a­li­zo­vať pro­stred­níc­tvom Packety na výdajné miesto zvolené výhercom. Vyhlasovateľ do­ru­čuje vý­hry vý­lučne na území SR.

4.5 . V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane, medzi nimi aj prijaté výhry do 350 eur.

5. Os­tatné pod­mienky sú­ťaže

5.1 Sú­ťa­žiaci nie sú opráv­není po­ža­do­vať na­miesto vý­hry fi­nančné či aké­koľ­vek iné pl­ne­nie a ne­majú ná­rok na aké­koľ­vek iné pl­ne­nia zo strany vyhlasovateľa, než sú uve­dené v týchto pra­vid­lách.

5.2 O akých­koľ­vek re­kla­má­ciách či ná­miet­kach roz­ho­duje s ko­neč­nou plat­nos­ťou vyhlasovateľ. vyhlasovateľ si vy­hra­dzuje právo bez náh­rady sú­ťaž skrá­tiť, od­lo­žiť, pre­ru­šiť alebo zru­šiť či jed­no­stranne zme­niť alebo do­pl­niť jej pra­vidlá po celú dobu jej trva­nia, a to tak, že zmenu vy­hlási vyhlasovateľ na we­bo­vej stránke www.harnessky.sk, kde sú k dis­po­zí­cii platné a úplné pra­vidlá.

5.3 Vyhlasovateľ je opráv­nený kon­tro­lo­vať všetky pod­mienky pre účasť v sú­ťaži a v prí­pade sporu po­sú­diť a s ko­neč­nou plat­nos­ťou roz­hod­núť o akej­koľ­vek otázke spo­je­nej so sú­ťa­žou. Vyhlasovateľ si vy­hra­dzuje právo vy­ra­diť sú­ťa­žia­ceho zo sú­ťaže alebo sú­ťa­žia­cemu ne­odo­vzdať vý­hru, a to v prí­pade po­ru­še­nia pra­vi­diel sú­ťaže.

6. Vy­hlá­se­nie sú­ťa­žia­ceho a  sú­hlas so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov

6.1 Účas­ťou v sú­ťaži sú­ťa­žiaci dob­ro­voľne ude­ľuje vyhlasovateľovi (pre­vádz­ko­va­te­ľovi v zmysle zá­kona o ochrane osob­ných úda­jov) sú­hlas so spra­co­va­ním svo­jich osob­ných úda­jov, ktoré vyhlasovateľovi po­sky­tol po­čas trva­nia sú­ťaže, ako aj v sú­vis­losti s prí­pad­ným odo­vzda­ním cien na účely za­ra­de­nia do sú­ťaže, jej vy­hod­no­te­nia a do­ru­če­nia vý­hry.

Sú­ťa­žiaci má právo po­ža­do­vať od pre­vádz­ko­va­teľa prí­stup k osob­ným úda­jom tý­ka­jú­cich sa dot­knu­tej osoby, právo na opravu osob­ných úda­jov, právo na vy­ma­za­nie osob­ných úda­jov a právo na ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia osob­ných úda­jov, právo na­mie­tať spra­cú­va­nie osob­ných úda­jov, ako aj  právo na pre­nos­nosť osob­ných úda­jov.

6.2. Pre­vádz­ko­va­teľ ucho­váva osobné údaje vý­hercu v roz­sahu a na dobu po­trebnú na do­ru­če­nie vý­hry, nie však dl­h­šie ako 1 me­siac.

6.3 Pre­vádz­ko­va­teľ po­skytne osobné údaje spro­stred­ko­va­te­ľom po­ve­re­ným sprá­vou svo­jej ins­ta­gra­mo­vej stránky.

6.4 Tento sú­hlas so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov je dob­ro­voľný. Od­vo­la­nie sú­hlasu po­čas trva­nia sú­ťaže je účinné oka­mi­hom jeho do­ru­če­nia or­ga­ni­zá­to­rovi  a má za ná­sle­dok vy­lú­če­nie sú­ťa­žia­ceho zo sú­ťaže.

V Krupine dňa 6.4.2022              Henrieta Výbohová, Brandino s.r.o.

Nákupný košík