OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti Brandino s.r.o.

so sídlom Pivovarská ulica 77/11, Horné Lefantovce 951 45, Slovenská republika

IČO: 52 847 349

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 50113/N

Tieto obchodné podmienky upravujú rozsah práv a povinností, ktoré vznikajú medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (ďalej tiež ako „Obchodné podmienky“).

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Predávajúcim je obchodná spoločnosť Brandino s.r.o., so sídlom: Pivovarská ulica 77/11, 951 45 Horné Lefantovce, IČO: 52 847 349, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 50113/N (ďalej tiež ako „predávajúci“), ktorá ponúka nákup módnych doplnkov prostredníctvom svojej webovej stránky: https://www.harnessky.sk/ (ďalej tiež ako „webové stránka“).

Kontaktné údaje predávajúceho:

1.2. Kupujúcim je:

 1. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim prostredníctvom webovej stránky predávajúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej tiež ako „spotrebiteľ“);

1.3. Týmito Obchodnými podmienkami sa riadi nákup a predaj tovaru prostredníctvom webovej stránky, určujú sa pravidlá registrácie, využívania používateľských účtov a upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s alebo na základe kúpnej zmluvy.

1.4. Obchodné podmienky sú prístupné na webovej adrese www.harnessky.sk/obchodne-podmienky, alebo na stiahnutie vo formáte pdf TU.

1.5. Je nevyhnutné, aby ste si pred používaním tejto webovej stránky pozorne prečítali naše Obchodné podmienky, naše Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov Cookies (ďalej tiež ako „Zásady ochrany osobných údajov“). Pri používaní našej webovej stránky alebo zadaní objednávky na našej webovej stránke ste viazaný/á Obchodnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov.

1.6. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami je okrem Obchodných podmienok aj Reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý bližšie upravuje podmienky týkajúce sa reklamačného procesu u predávajúceho ako aj iné s tým súvisiace skutočnosti. Reklamačný poriadok je prístupný na webovej adrese: www.harnessky.sk/reklamacny-poriadok. Kúpna zmluva, Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.7. Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté z kúpnych zmlúv uzatvorených za doby účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

1.8. Právne vzťahy medzi:

 1. predávajúcim a spotrebiteľom vyslovene neupravené týmito všeobecnými Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „OZ“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“);
 2. predávajúcim a podnikateľom vyslovene neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „OBZ“);

1.9. Na právne vzťahy uvedené v bode 1.8. tohto článku Obchodných podmienok sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov, ako aj iné platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovej stránke obchodu je informatívneho charakteru. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne objednaného tovaru kupujúcim.

2.2. Webová stránka obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po akú sú zobrazené na webovej stránke obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok s kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že môže dôjsť k (dočasnému) vypredaniu ponúkaného tovaru a tovar mu nebude môcť byť doručený. Predávajúci sa zaväzuje priebežne aktualizovať informácie o dostupnosti tovaru, pričom tieto informácie musia byť kupujúcemu poskytnuté najneskôr v okamihu začatia vytvárania objednávky.

2.3. Webová stránka obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru na stránke: www.harnessky.sk/doprava-a-platba. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovej stránke obchodu platia len v prípadoch, keď je tovaru doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.4. Ponuka tovaru prostredníctvom webovej stránky obchodu nie je právne záväzným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a OZ. Jedná sa len o výzvu určenú kupujúcemu k zaslaniu záväzného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.5. V prípade, že kupujúci prejaví záujem o kúpu ponúkaného tovaru prostredníctvom webovej stránky obchodu, vyberie si požadovaný tovar čo do jeho akosti, veľkosti a množstva, tento vloží do nákupného košíka, pričom následne si zvolí spôsob dopravy a spôsob platby z ponúknutého výberu pri tvorbe objednávky. Pre dokončenie objednávky je kupujúci povinný vyplniť objednávkový formulár na webovej stránke obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informáciu o:

 1. objednávanom tovaru (objednaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka),
 2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
 3. o nákladoch spojených s dodaním tovaru, a
 4. identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho

(ďalej tiež spolu ako „objednávka“).

2.6. Vyplnenú objednávku, a to ešte pred jej odoslaním predávajúcemu, je kupujúci povinný objednávku skontrolovať, najmä jej správnosť a úplnosť. Kupujúci tak má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky a odstraňovať z elektronického nákupného košíka jednotlivé položky. Kupujúcemu sa zobrazí najmä všetok tovar uložený v nákupnom košíku, cena tohto tovaru, množstvo jednotlivých položiek (kusov), súčet ceny všetkého tovaru uloženého v nákupnom košíku a náklady na dopravu objednávaného tovaru; ceny tovaru sa zobrazujú ako ceny vrátane DPH. Odoslaná objednávka v rozsahu akom bola doručená predávajúcemu sa považuje za správnu.

2.7. Objednávka sa považuje za odoslanú zakliknutím políčka „Objednať s povinnosťou platby“. Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s Obchodnými podmienkami a Reklamačnými podmienkami uvedenými na webovej stránke obchodu. Odoslanie objednávky je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. Po odoslaní objednávky kupujúci stráca možnosť meniť predmet objednávky a upravovať svoje fakturačné a kontaktné údaje, druh platby a spôsob dopravy.

2.8. Po obdržaní objednávky zašle predávajúci e-mailom kupujúcemu rekapituláciu objednávky obsahujúcu číslo objednávky, zoznam objednaného tovaru, celkovú sumu objednaného tovaru, vybraný druh platby, spôsob dodania a predpokladaný termín dodania tovaru ako aj kontaktné údaje kupujúceho (ďalej tiež ako „potvrdzujúci e-mail“). Prílohou potvrdzujúceho e-mailu sú tieto Obchodné podmienky a formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom doručenia potvrdzujúceho e-mailu kupujúcemu. Kupujúci obdrží faktúru o nákupe tovaru vo formáte PDF na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri nákupe.

2.9. Ak kupujúci objednáva tovar prostredníctvom e-mailu, oznámi predávajúcemu všetky údaje potrebné pre realizáciu objednávky. Ak bude dohodnutý predmet a podmienky kúpy, predávajúci zašle kupujúcemu rekapituláciu objednávky na e-mail kupujúceho spoločne s týmito Obchodnými podmienkami. Zmluva je uzatvorená okamihom doručenia tejto e-mailovej správy Kupujúcemu. Táto správa predstavuje potvrdenie o uzavretí zmluvy.

2.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2.11. Predávajúci je vždy oprávnený pred doručením potvrdenia o odoslaní tovaru v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladaná výška nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky) alebo spresniť či zmeniť podmienky dodania tovaru alebo spôsobu úhrady kúpnej ceny oproti objednávke. V prípade, ak so zmenou podmienok kupujúci nebude súhlasiť, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

2.12. Predávajúci si vyhradzuje právo z vážnych dôvodov (najmä ak predávajúci nemá požadovaný tovar na sklade a/alebo k dispozícií a/alebo nedokáže požadovaný tovar obstarať pre kupujúceho riadne a včas v zmysle kúpnej zmluvy a/alebo Obchodných podmienok, prípadne ho dodať /odovzdať/ kupujúcemu v požadovanom množstve a/alebo kvalite a/alebo veľkosti a/alebo v lehote požadovanej kupujúcim a/alebo za cenu uvedenú v internetovom obchode) celkom alebo sčasti neakceptovať (teda neprijať) doručenú Objednávku kupujúceho alebo celkom alebo sčasti zrušiť každú už aj záväznú objednávku Objednávku kupujúceho, o čom bude predávajúci kupujúceho informovať (obvykle e-mailom, prípadne aj ústne alebo písomne) s uvedením dôvodu.

2.13. Zrušením objednávky (celkom alebo sčasti) podľa bodu 2.12 tohto článku Obchodných podmienok sa objednávka ruší, či už celkom alebo sčasti, od počiatku a nie je pre zmluvné strany záväznou.

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v objednávke (ďalej tiež ako „účet predávajúceho“);
 • bezhotovostne platobnou/kreditnou kartou cez internetové rozhranie;

3.2. Ceny tovaru sú uvádzané v Eurách vrátane všetkých súvisiacich daní a poplatkov.

3.3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumie kúpna cena spoločne so všetkými nákladmi a poplatkami spojenými s balením a dodaním tovaru.

3.4. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do siedmych (7) dní odo dňa doručenia potvrdenia o prijatí objednávky podľa čl. 2 bodu 2.8. týchto obchodných podmienok.

3.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.6. Predávajúci je oprávnený, okrem iného v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky podľa čl. 2 bodu 2.11. týchto Obchodných podmienok, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

3.7. V prípade bezhotovostnej platby zo strany kupujúceho predávajúci nedostane platbu na účet v lehote stanovenej v čl. 3 bode 3.4. týchto Obchodných podmienok, dochádza automaticky k jej stornovaniu. Objednávka kupujúceho sa spracuje ihneď po pripísaní kúpnej sumy za tovar na účet predávajúceho.

3.8. V prípade bankového prevodu trvá obvykle prevod finančných prostriedkov z účtu na účet jeden (1) pracovný deň alebo aj kratšie/dlhšie v závislosti od toho, kedy platba bola zrealizovaná a kedy banka skutočne zúčtuje daný prevod. V prípade zrealizovania úhrady cez platobnú kartu sa uhrádzaná čiastka pripisuje v prospech bankového účtu predávajúceho obvykle ihneď.

3.8. Prípadné rôzne druhy zliav z kúpnej ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu, nemožno vzájomne kombinovať a zľavu individuálne poskytnutú konkrétnemu zákazníkovi je možné uplatniť len na nezľavnený tovar.

3.9. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru v obchode, zavádzať nový tovar do predaja, vyhlasovať a odvolávať zľavové akcie alebo tieto akcie zmeniť, pričom takými zmenami nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce už z odoslanej objednávky či uzatvorenej zmluvy.

3.10. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru predávajúci vystaví a zašle kupujúcemu v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, prípadne v listinnej podobe spoločne s tovarom.

4. DODANIE TOVARU

4.1. Spôsob doručenia tovaru si volí kupujúci z možností uvedených na webovej stránke obchodu pri vypĺňaní objednávkového formuláru. Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobom dopravy:

 • poštou na adresu pošty v obci/meste, v ktorej/ktorom sa nachádza miesto dodania tovaru uvedeného v objednávke;
 • poštovým kuriérom – doručovateľom na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke;
 • Packetou – prevzatie tovaru na výdajnom mieste zvolenom kupujúcim v objednávke;
 • Slovak Parcel Sevice – prevzatie tovaru na odbernom mieste Balíkova zvolenom kupujúcim v objednávke.

4.2. Predávajúci sa zaväzuje odoslať tovaru kupujúcemu čo najskôr, ako to bude možné. Termín dodania tovaru uvedený pri možnostiach dopravy predstavuje predpokladaný termín pre doručenie tovaru kupujúcemu – najdlhšie do siedmych (7) pracovných dní odo dňa doručenia potvrdzujúceho e-mailu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť termín dodania a informuje o tejto zmene kupujúceho v pôvodnej lehote na dodanie tovaru. Lehota na dodanie tovaru však nemôže byť dlhšia ako tridsať (30) dní odo dňa doručenia potvrdzujúceho e-mailu kupujúcemu.

4.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu nákladov na poštovné a vynaložené poplatky v celkovej paušálnej výške 8,- Eur (slovami: osem eur) a popri tom, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci ďalej oprávnený zaradiť ho na svoj zoznam nespoľahlivých kupujúcich (ďalej len „blacklist“), pričom všetky osoby zapísané na blackliste predávajúceho sú v prípade ďalšieho nákupu povinní zaplatiť za objednaný tovar pred jeho odoslaním.

4.4. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.5. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený. Kupujúci je taktiež povinný skontrolovať fyzicky všetok dodaný tovar, a ak nesie nejaké známky poškodenia, okamžite kontaktovať predávajúceho.

4.7. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané. Výška dopravy a ďalšie informácie sú uvedené na adrese: www.harnessky.sk/doprava-a-platba.

4.8. Sumu za doručenie (poštovné), uvedenú v rekapitulácii objednávky, hradí kupujúci. K doručovanému tovaru je vždy priložená faktúra za objednaný tovar.

4.9. Predávajúci archivuje informácie o uzatvorených zmluvách po dobu 3 rokov. Kupujúci je oprávnený si tieto informácie u predávajúceho vyžiadať prostredníctvom e-mailovej správy. Predávajúci je povinný tieto informácie kupujúcemu poskytnúť v lehote do štrnástich (14) dní odo dňa prijatia žiadosti.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY SPOTREBITEĽOM

5.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) oprávnený od zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) dní:

 1. odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu;
 2. odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene;
 3. odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov.

5.2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom berie na vedomie, že v súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. nie je oprávnený odstúpiť podľa predchádzajúceho bodu 5.1. tohto článku Obchodných podmienok od kúpnej zmluvy najmä, ak:

 1. ak bol predmetom kúpy tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo určený osobitne pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo zníženiu akosti;
 2. ak bol dodaný tovar nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 3. bol tovar dodaný v uzavretom obale, avšak kupujúci ho z obalu vybral a z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je možné tovar vrátiť.

5.3. Odporúčaným spôsobom odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohto článku Obchodných podmienok je písomné odstúpenie, odoslané buď bežnou poštou na adresu prevádzky predávajúceho (Brandino s.r.o., so sídlom: Pivovarská ulica 77/11, 951 45 Horné Lefantovce, Slovenská republika), alebo prostredníctvom elektronického formulára dostupného na stiahnutie TU. V odstúpení odporúčame kupujúcemu uviesť svoje meno a priezvisko, číslo objednávky a dátum odoslania objednávky (dátum nákupu). Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5.4. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia štrnásť (14) dňovej lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5.5. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle týchto Obchodných podmienok.

5.6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 5.1. tohto článku Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci je povinný tovar zaslať alebo odovzdať predávajúcemu do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Kupujúci je povinný tovar vrátiť nepoškodený a neopotrebovaný, so všetkým príslušenstvom, s kompletnými dokladmi (doklad o kúpe, návod, záručný list) a v pôvodnom obale.

5.7. Potom, čo kupujúci vráti tovar podľa bodu 5.6. tohto článku Obchodných podmienok, je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.8. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 5.1. tohto článku Obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kúpnu cenu vrátane už uhradených nákladov na dopravu tovaru zodpovedajúcu najlacnejšiemu predávajúcim ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Po vzájomnej dohode predávajúceho s kupujúcim môže byť dohodnutý aj iný spôsob vrátenia kúpnej ceny kupujúcemu.

5.9. Predávajúci však bez ohľadu na lehotu uvedenú v bode 5.8. tohto článku Obchodných podmienok nie je povinný zaslať peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci doručí tovar na adresu prevádzky uvedenú v bode 5.3. tohto článku Obchodných podmienok, popr. než mu kupujúci preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.10. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci a rovnako znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

5.11. Kupujúci nezodpovedá v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy podľa bodu 5.1. tohto článku Obchodných podmienok za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom spôsobom, ktorý je nutný k zisteniu povahy a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti. Avšak v prípade, že tovar predávajúcemu bude doručený poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný a ak toto poškodenie, opotrebenie či čiastočné spotrebovanie vzniklo v dôsledku nakladania s tovarom inak, ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti, zodpovedá kupujúci predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru ním spôsobené. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený započítať svoj nárok zodpovedajúci zníženiu hodnoty tovaru proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny tovaru.

5.12. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.13. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu tovaru po odoslaní tovaru zo strany spotrebiteľa a pred doručením predávajúcemu, preto predávajúci odporúča, aby spotrebiteľ zasielal tovar spať predávajúcemu prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený najmenej v hodnote kúpnej ceny tovaru (ktorý sa vracia) uvedenej v objednávke, doručenej predávajúcemu. Uvedený bod týchto Obchodných podmienok sa použijú podporne aj na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a podnikateľom.

5.14. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a/alebo v rozpore s platnou právnou úpravou a týchto Obchodných podmienok, a aj napriek tomu odošle tovar predávajúcemu, nebude takýto tovar predávajúcim prijatý, prípadne bude zo strany predávajúceho prijatý a následne uskladnený v súlade s príslušnými ustanoveniami OZ na náklady spotrebiteľa.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PREDÁVAJÚCIM ALEBO PODNIKATEĽOM

6.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä v týchto prípadoch, ak:

 1. kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu, vrátane všetkých poplatkov, uvedených v odoslanej objednávke, doručenej predávajúcemu riadne a/alebo včas, t. j. do 7 dní od uskutočnenia objednávky;
 2. kupujúci opakovane (2x) neprevezme objednaný tovar od predávajúceho riadne a/alebo včas;
 3. kupujúci použije kód z darčekového poukazu alebo zľavový kód v rozpore s pravidlami predávajúceho na jeho použitie a/alebo v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami.

Dôvody na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto bodu Obchodných podmienok sa považujú za podstatné porušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

6.2. Ak predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy uzatvorenej so spotrebiteľom, kúpna zmluva, ako aj každá s ňou spojená doplnková zmluva, sa zrušuje od počiatku (ex tunc). Ak predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy uzatvorenej s podnikateľom, kúpna zmluva, ako aj každá doplnková zmluva sa zrušuje od momentu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy podnikateľovi (ex nunc), pričom obdobne to platí aj v prípade, ak od kúpnej zmluvy odstúpi podnikateľ.

6.3. Predávajúci oznámi kupujúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy obvykle písomne alebo e-mailom. Podnikateľ oznámi odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcemu obvykle písomne alebo e-mailom.

6.4. Akékoľvek náklady spojené s vrátením tovaru podnikateľom po odstúpení od kúpnej zmluvy, znáša podnikateľ.

6.5. Kupujúci, ktorý je podnikateľom je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy len z dôvodov stanovených v OBZ.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA AKOSŤ TOVARU, REKLAMÁCIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej doby, sa riadia všeobecne záväznými predpismi, najmä OZ a OBZ.

7.2. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v požadovanej akosti, vyhotovení a v množstve, ktoré určuje kúpna zmluva, a v prípade, ak kúpna zmluva neurčuje akosť a vyhotovenie, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v zmysle kúpnej zmluvy v akosti, vyhotovení, ktoré zodpovedá účelu, na ktorý sa tovar obvykle používa.

7.3. V prípade, ak má tovar vady (t. j. predávajúci porušil povinnosť podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Obchodných podmienok), kupujúci má právo uplatniť nároky z vád tovaru v súlade s podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku, ako aj v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.4. Podmienky poskytnutia záruky, plynutia záručnej lehoty, uplatnenia nárokov kupujúceho z poskytnutej záruky sú stanovené v Reklamačnom poriadku, ktorý je zverejnený na webovej adrese: www.harnessky.sk/reklamacny-poriadok.

8. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

8.1. Predávajúci umožňuje kupujúcemu zriadenie používateľského účtu z dôvodu jednoduchšieho nákupu. Kupujúci, s registrovaným používateľským účtom, sú automaticky informovaný o zmenách Obchodných podmienok prostredníctvom e-mailu.

8.2. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zrušiť registrovaný používateľský účet tak, že kontaktuje internetový obchod Harnessky mailom: harnessky@harnessky.sk alebo telefonicky na čísle: +421 902 787 483.

8.3. Kupujúci je oboznámený s tým, že v závislosti od nastavenia internetového prehliadača kupujúceho môžu byť do počítačového systému uložené súbory cookies, ktoré nie sú súčasťou obsahu služieb poskytovaných predávajúcim, a ktoré umožňujú neskôr identifikovať kupujúcich prichádzajúcich na webové stránky obchodu a umožniť im jednoduchšie využívanie obchodu. Tieto súbory zároveň sledujú pohyb kupujúcich na stránkach obchodu. Kupujúci môžu v ľubovoľnom okamihu vypnúť možnosť ukladania cookies súborov nastavením vo svojom internetovom prehliadači.

9. RIEŠENIE SPOROV

9.1. Všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim sa odporúča prednostne riešiť rokovaniami alebo vzájomnou dohodou.

9.2. Predávajúci rovnako odporúča kupujúcemu kontaktovať predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako kupujúci pristúpi k súdnemu/alternatívnemu riešeniu sporu. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v čl. 1 týchto Obchodných podmienok.

9.3. V prípade, ak predávajúci a kupujúci nevyriešia vzájomný spor rokovaním, resp. mimosúdne, zmluvné strany sa dohodli, že spor bude s konečnou platnosťou rozhodnutý v súdnom konaní pred súdmi Slovenskej republiky, pokiaľ sa neuplatní iný postup.

9.4. Pokiaľ ide o spotrebiteľa, tento má právo učiniť aj postup v rámci alternatívneho riešenia sporov v zmysle čl. 10 týchto Obchodných podmienok.

10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE  SPOROV V SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROCH

10.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (písomne alebo e-mailom na kontaktné údaje uvedené v čl. 1 týchto Obchodných podmienkach), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil reklamáciu spotrebiteľa alebo sa domnieva, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa. Za týmto účelom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu Obchodných podmienok odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do tridsiatich (30) dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom jeho voľba obrátiť sa na súd nie je týmto bodom dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s alternatívnym riešením sporov ustanovuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.2. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad:

Slovenská obchodná inšpekcia
Bajkalská 21/A
827 99 Bratislava 27

alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1)  alebo je možné uvedený spor riešiť prostredníctvom portálu Európskej komisie a jej portálu na riešenie sporov online (platforma je dostupná na webovej adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK).

10.3. Orgánom dozoru na ochranu práv spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Nitriansky kraj
Staničná 9
P. O. BOX 49A
950 50 Nitra

na ktorý sa spotrebiteľ môže obrátiť, ak sa domnieva, že jeho práva ako spotrebiteľa boli porušené. Postup na podávanie podnetov, žiadostí a sťažností je uvedený na: www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.

11. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo zaplatením celkovej kúpnej ceny tovaru. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom prevzatia tovaru kupujúcim alebo kupujúcim poverenej osoby, resp. dňom kedy bolo kupujúcemu umožnené zo strany predávajúceho prevziať tovar, pokiaľ je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru. V prípade dodania tovaru podnikateľovi prostredníctvom kuriéra prechádza na podnikateľa nebezpečenstvo škody na tovare dňom odovzdania tovaru prvému dopravcovi tovaru do miesta dodania určeného podnikateľom v odoslanej Objednávke, doručenej predávajúcemu.

11.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace obsah webovej stránky obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webovú stránku obchodu.

11.3. Predávajúci zároveň informuje kupujúceho (najmä spotrebiteľa), že sa nezaviazal dodržiavať žiaden etický kódex správania.

12. DORUČOVANIE

12.1. Písomnosti, ktoré si budú vzájomne doručovať zmluvné strany podľa kúpnej zmluvy a týchto Obchodných podmienok sa doručujú ako zásielky adresované doporučene (ďalej tiež ako „zásielka“), pokiaľ v týchto Obchodných podmienkach nie je uvedené inak. Povinnosť zmluvnej strany doručiť zásielku druhej zmluvnej strane sa považuje za splnenú dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia jej prevzatia zmluvnou stranou, ktorá je adresátom zásielky. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom pošty/kuriéra vráti zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú tým dňom, v ktorom pošta vykonala jej doručovanie (usilovala sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky).

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností a oznámení podľa týchto Obchodných podmienok (t.j. zásielky) sa bude prednostne využívať elektronické doručovanie prostredníctvom e-mailovej komunikácie (t.j. na e-mail kupujúceho uvedený v Objednávke alebo v jeho užívateľskom účte založenom na webovej stránke obchodu a na e-mail predávajúceho uvedený v článku 1 týchto Obchodných podmienok), pokiaľ Obchodné podmienky neustanovujú výlučne doručovanie prostredníctvom pošty/kuriéra. V prípade doručovania písomností prostredníctvom e-mailu sa písomnosť považuje za doručenú dňom vrátenia potvrdenia o doručení e-mailu predávajúcemu.

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1. Zásady spracovania osobných údajov kupujúcich sú uvedené na webovej adrese: www.harnessky.sk/ohrana-osobnych-udajov.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Kúpnu zmluvu je možné meniť či dopĺňať na základe vzájomnej dohody kupujúceho a predávajúceho.

14.2. Obchodné podmienky platia po celý čas platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim založeným kúpnou zmluvou a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich.

14.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

14.4. Ak sa niektoré ustanovenie Obchodných podmienok, resp. kúpnej zmluvy stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté, zostávajú v plnom rozsahu platné, účinné resp. vykonateľné. Predávajúci v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Obchodných podmienkach pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

14.5. Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov súdnou cestou medzi predávajúcim a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

14.6. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 9.3.2021. Aktualizované boli dňa 12.8.2023.

Nákupný košík